+48 693 303 371 biuro@szkolenia-surma.pl
Profesjonalna obsługa BHP - Wrocław

Usługi BHP
- Wrocław -

Zależy Ci na kompleksowej obsłudze BHP?
Slider

Szkolenia BHP i pozostałe usługi

 • Szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych w tym:
 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Dla pracowników administracyjno – biurowych;
 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • Dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.
 • Opracowywanie dokumentacji ocena ryzyka zawodowego – dla wszystkich stanowisk pracy.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowych.
 • Opracowywanie instrukcji BHP.
 • Pierwsza pomoc przed medyczna,
 • Wsparcie pracodawców, lub innych osób kierujących pracownikami, doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych – na których spoczywa obowiązek przeprowadzania tych szkoleń.

Nadzór i doradztwo

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów oraz zasad bhp:

 • organizacją prac szczególnie niebezpiecznych, prawidłowym usytuowaniem maszyn, orazsprzętów
 • organizacją stanowisk pracy a w szczególności:
  • Współpracujemy z organami administracji państwowej ( PIP ,PSP , PIOS, PIS ), z lekarzami poradni medycyny pracy, laboratoriami badań środowiskowych w ramach daleko pojętej prewencji bezpiecznego wykonywania pracy.
  • Współpracujemy z laboratoriami badań środowiskowych w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, opracowujemy zakładowe tabele norm w tym zakresie.
  • Uczestniczymy w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
  • Bierzemy udział w opracowywaniu regulaminu pracy i zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawy bhp.
  • Uczestniczymy w posiedzeniach komisji BHP.
  • Opracowujemy instrukcje bhp dla wszystkich stanowisk pracy – instrukcje dla maszyn, urządzeń narzędzi, ciągów technologicznych, oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Sprawujemy działania kontrolne na rzecz pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.
  • Bierzemy czynny udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, oraz przedstawiamy propozycje dla pracodawcy dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie powypadkowe

Prowadzimy rejestry, kompletujemy i przygotowujemy do archiwizacji dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przygotowujemy do archiwizacji wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Zajmujemy się kompleksowym postępowaniem w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Uczestniczymy w pracach zespołu powypadkowego, przygotowujemy dokumentację, współpracujemy z Państwową Inspekcją pracy i Prokuraturą – w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych, lub śmiertelnych. Przygotowujemy programy naprawcze eliminujące źródła zagrożeń podczas obsługi maszyn, narzędzi ciągów technologicznych, lub podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Ocena ryzyka zawodowego

Jak ważne jest zdrowie i życie ludzkie wie niemal każdy człowiek . Nie wszyscy wiedzą jednak jak minimalizować zagrożenia czyhające na pracowników, za których ponosi się personalną odpowiedzialność. Państwa zadaniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, a do tego konieczna jest prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.

Ryzykiem zawodowym jest prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Jest ono niezmiernie ważnym mechanizmem służącym budowaniu bezpieczeństwa pracy. Naszym celem jest pomoc w zrozumieniu istoty tego ważnego zagadnienia w Państwa zakładzie pracy.

Poprzez właściwą identyfikację zagrożeń i w ślad za tym działaniami prewencyjnymi – jesteście Państwo w stanie stworzyć sprawnie działający system bezpieczeństwa, który zaowocuje bezpieczeństwem pracowników i stabilną składką na ubezpieczenie społeczne od całej załogi.

Nauczymy Państwa właściwego spojrzenia na aspekt bezpieczeństwa. Z Waszą pomocą przygotujmy dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

Niech ciężki wypadek przy pracy nie będzie impulsem działania. Skontaktuj się z nami już teraz i wybierz bezpieczeństwo.

Jakość

Oferujemy pomoc w wdrożeniu , doskonaleniu i utrzymaniu systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 , ISO 14001, ISO PN-N-18001.

Przeprowadzamy audyty wewnętrzne. Przygotujemy Państwa organizację do auditu certyfikującego oraz kontroli urzędowej. Stworzymy kompletną dokumentację, ocenimy skuteczność, przeprowadzimy nadzór i przygotujemy Państwa pracowników w zakresie systemów, standardów i metod zarządzania. Mamy 100% skuteczność w przygotowaniu naszych Klientów do certyfikacji i odbiorów urzędowych organów kontrolnych.

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego.

Wojciech Surma

Doradztwo i szkolenia

ul. Leonarda da Vinci 7a lok. 11
52-112 Wrocław

Skontaktuj się z nami